Kto urodził się dnia 16 Kwietnia

Osoba z 16 Kwietnia – Pewien jest swego zwycięstwa a przykładem swym działa na innych.

 

Urodzony 16 kwietnia stara się wszystkich pobudzić swym przykładem do czynu. To też otoczenie najczęściej okazujehoroskop dzienny baran 16 kwietnia znak zodiaku mu zaufanie i poddaje się jego kiero­wnictwu.

Jest to bowiem człowiek (16 kwietnia) wład­czy, rządzący innymi, dążący do tego, aby się wybić za wszelką ce­nę. Jest tak postępowo nastrojony, że pragnie odrzucić wszelkie więzy tradycyjne — a nieraz nawet zry­wa ze swą rodziną.

Bez żadnego wahania staje na czele innych — jest to jak gdyby jego prawo przyrodzone. Trzeba jednakże dodać, że odznacza się również wielkim poczuciem odpo­wiedzialności, jaką ponosi na swym kierowniczym stanowisku.

Dąży osoba z 16 kwietnia bowiem do tego, aby oddziaływać na swe otoczenie, a gdy jest dostatecznie rozwinięty umy­słowo i moralnie — może okazać mistrzostwo w rządzeniu innymi, a nawet i geniusz twórczy. Nato­miast nierozwinięty — okazuje naj­częściej tylko arogancję połączoną z ignorancją.

W każdym razie urodzony 16 kwietnia jest zawsze pewny swego zwycięstwa, a do­świadczenie życiowe przychodzi mu zbierać w rozmaitych dziedzinach.

Jego ideały nie są skomplikowa­ne — lecz nigdy nie są połowiczne. Nie może być żadnej wątpliwości co do tego, po jakiej stronie się opowie.

Zawód jego powinien być zwią­zany z polityką, życiem społecz­nym — chociaż w wojskowości, w przemyśle i technice również może osiągnąć powodzenie.

Gdy opanuje i zwycięży swe na­miętności — może osiągnąć wpły­wy i znaczenie i zająć w końcu sta­nowisko wybitne. Zwłaszcza doty­czy to wieku późniejszego, w któ­rym zazwyczaj osiąga jakąś wy­niesioną pozycję życiową.

Po walkach życiowych osoba z 16 kwietnia osiągnie nareszcie spokój. Cieszy się wówczas uznaniem innych, godnością, wpływami — a nieraz przy­pada mu to wszystko nawet tylko z racji jego dobrego urodzenia — bez specjalnych wysiłków.

Co mu grozi. Że brak wytrwa­łości lub też przezorności sprowa­dzi na niego katastrofę i nie będzie się mógł utrzymać na swym wy­sokim stanowisku.


 

Kto urodził się dnia 17 Kwietnia

Uzdolniony wszechstronnie, zręcznie przemawia publicznie i zyskuje zwolenników. Trzyma się uporczywie swych celów w życiu.

 

horoskop baranCechuje go wielka aktywność w połączeniu z przedsiębiorczością.

Jest to człowiek przyjemny, uspo­sobiony pokojowo, szlachetny, nie­raz utalentowany.

Potrafi osoba z 17 kwietnia bardzo zręcznie prze­mawiać publicznie i posiada łatwość stylu. Jest to bowiem natura bogato obdarzona przez opatrzność — człowiek uzdolniony wszechstron­nie.

Poważny, rozmyślający, zamknię­ty w sobie — jasno i wyraziście określa swe zasadnicze cele życio­we i zazwyczaj dąży do nich z wy­trwałością, której jednak nie oka­zuje w rzeczach drobniejszych.

Dzięki swej uprzejmości i dobroci serca — przyciąga do siebie licz­nych przyjaciół i zwolenników, a dzięki ich radom i wskazów­kom — potrafi umiejętnie wykorzy­stać sytuacje życiowe i osiągnąć dobre stanowisko.

Powodzenie również czeka go przez kobiety — a zwłaszcza jedna bogata kobieta może odegrać w je­go życiu wybitną rolę.

Chociaż doskonale potrafi robić projekty i układać plany, ujmując wszystko w liniach ogólnych i za­sadniczych — w wykonaniu ich jed­nak nie zawsze okazuje potrzebną cierpliwość i dzięki temu wcielanie w czyn swych pomysłów powinien zostawić innym.

Jego impet do pracy jest tak du­ży, że pragnie on natychmiast wcie­lić w życie każdy swój projekt. Gdy mu się to nie udaje — lub też gdy natrafia na zbyt wielkie trudności — porzuca daną pracę i natychmiast zabiera się do czegoś innego. Dbając o linię ogólną — nie troszczy się o drobiazgi.

Do czego powinien dążyć — do opanowania swych namiętności, któ­rych wybuchy sprowadzają zakłó­cenia w jego życiu. Skoro je opa­nuje — zapewni mu to spokój szczęście, a po walkach życio­wych osiągnie wreszcie zadowole­nie i wypoczynek.

Zdrowie jego jest zazwyczaj dość dobre, a organizm mocny. Niechaj się strzeże przepracowania lub nad­miernej aktywności, co powoduje bezsenność i bóle głowy.


 

Kto urodził się dnia 18 Kwietnia

Kocha wolność, lubi sporty i jest opozycjonista z zasady.

 

Jest on namiętnym zwolennikiem wolności i występuje niezwłocznie do walki przeciwko wszelkim ogra­niczeniom,16 kwietnia znak zodiaku walcząc o wolność czy to orężnie, czy też wymową lub piórem.

Potrafi jednakże poświęcić się również i dla dobra innych, albo też dla swych ideałów, do zrealizowa­nia których posiada specjalne zdol­ności.

Jest to bowiem człowiek posia­dający również wielkie zdolności praktyczne — jednakże przejawia­jący również i tendencje destruk­cyjne lub agresywne.

Pragnie on zawsze przodować innym i kroczyć na czele postępu. Bardzo szybko odrzuca i przezwy­cięża ograniczające działanie wy­chowania lub środowiska w jakim wzrastał.

Potrafi on pracować wytrwale i z wielkim wysiłkiem, dzięki cze­mu wybije się prędzej czy później, walcząc zawzięcie z trudnościami życia. Życie jego będzie pełne pra­cy, przeciwieństw i przeciwników — których zwalczać będzie namiętnie.

Natura jego jest dość prosta, niezłożona, o wielkiej impulsywności. Mimo wszelkie przeszkody — od­bierze on sobie od życia to, co uwa­ża, że mu się należy.

Lubi niezwykle wszelkie sporty i ruch na powietrzu. Jest on rów­nież dobrym kolega i troszczy się o dobro zrzeszenia do którego na­leży.

Zawód najlepszy mający związek z polityką, literaturą, ogniem lub żelazem. Może być dobrym chirur­giem.

Jego przedsięwzięcia w końcu uwieńczy powodzenie, a dzieci jego mogą zyskać nawet sławę.

Wadą jego jest nieustanna chęć oponowania — przeciwko wszyst­kim i wszystkiemu. Jest to bowiem człowiek o usposobieniu dość wo­jowniczym — a gdy jest nierozwinięty i nieopanowany — dokuczają mu wybuchy gniewu.


 

Kto urodził się dnia 19 Kwietnia

Osoba z 19 kwietnia wierzy w siebie i pożąda zmian i nowości.

 

19 kwietnia znak zodiaku baranPragnie gorąco uzyskać uznanie powszechne i stara się nic takiego nie czynić co mogło by mu zaszko­dzić poważniej w opinii publicznej. Umiejętnie zyskuje sobie zwolenni­ków; ożywia go wola osiągnięcia jak największe] potęgi.

Nie znosi on (19 kwietnia znak zodiaku) żadnego skrępowa­nia, pragnie odrzucić wszelkie ogra­niczenia i dąży zawsze do wolno­ści — ale jest zbyt niezależny i władczy — co odstrasza od niego bliższych przyjaciół, a także i ko­legów. Trzeba dodać, że usposobie­nie jego jest dość wojownicze.

Ożywia go tak gorąco pożądanie zmian, nowości i nowego otocze­nia — że opanowanie tego przy­chodzi mu z trudnością. To też w życiu tak urodzonego człowieka mają miejsce nierzadko rozstania się z osobami bliskimi, rozwody, lub rozejścia się z osobą kochaną.

W ogóle w miłości urodzony 19 kwietnia człowiek nie Jest przyjemny — nie ma bowiem zbyt wielkiej skłonno­ści, ani do wierności, ani do lojal­ności w uczuciach.

Odznacza się jednak swymi zdol­nościami umysłowymi, a jest przy tym dowcipny. Zainteresowania Jego są dość wszechstronne; intere­suje się także doświadczeniami na­ukowymi i pragnąłby przeniknąć tajemnice przyrody. Dążąc do po­stępu — chce poznać to co najnow­sze i pragnie zostać propagatorem i obrońcą nowych idej.

Umysł jego jest władczy, nieza­leżny, wyniosły — pragnie sprawo­wać rządy nad innymi ludźmi i wy­wierać wpływ swój na nich.

Osoba z 19 kwietnia posiada dar wymowy. Gdy raz się na coś zdecyduje — nie da so­bie tego łatwo wyperswadować — gdyż jego wiara w siebie jest bar­dzo silna.

Życie jego wypełnia praca i wy­siłek. Sam walczy o swą sprawę i sam stać musi w życiu, pomoc bo­wiem innych na jaką mógłby li­czyć — będzie tylko bardzo nie­wielka.

Co grozi osobie urodzonej 19 kwietnia. Upadek z dobrego stanowiska życiowego lub przewro­ty losu spowodowane przez kobietę. Wstrząśnienia te mogą być tak sil­ne, iż nawet utracić może majątek.

 

HOROSKOP DZIENNY BARAN – 16 KWIETNIA DO 19 KWIETNIA