Kto urodził się dnia 12 Kwietnia

Urodzony 12 Kwietnia jest poszukiwaczem rzeczy niezwykłych i pragnie postawić na swoim.

 

Osoba z 12 kwietnia wykazuje skłonności filozoficzne i religijne, lubi myśli postępowe, a jego energia i ekspansjahoroskop dzienny 12 kwietnia życiowa nieraz zostaje użytą na obronę słab­szych. Ma specjalne zdolności w kie­runku wszelkiej propagandy.

Aczkolwiek jest to człowiek (12 Kwietnia) wspa­niałomyślny i uzdolniony — jego charakter wykazuje dużą zmienność. Z najmniejszego powodu porzuca raz obrany kierunek i szuka innego celu oraz nowych dziedzin pracy. Bez zastanowienia naraża sie na niebezpieczeństwo.

Czekają go podróże i walki ży­ciowe. Ma osoba z 12 Kwietnia bowiem wrogów za­zdrosnych — dość nędznego gatunku — nad którymi w końcu zapa­nuje dzięki swej energii i aktywno­ści w równym stopniu jak dzięki swej chytrości, podstępom i szyb­kości działania.

Co grozi osobie z 12 kwietnia. W związkach z in­nymi niezbyt mu się powiedzie, a dzięki nieodpowiedniemu towarzystwu może popaść w złe nałogi: dadzą mu się odczuć w życiu za­zdrość oraz intrygi jego towarzy­szy.

Nie wybiera sobie też nieraz okre­ślonych celów w życiu, lecz żyje od przypadku do przypadku — co może nie wyjść mu na dobre.

Jest to człowiek znany ogólnie — ale wpływ jego na otoczenie nie zawsze jest dodatni.

Choroby. Odznacza się nadmia­rem sił życiowych, a zdrowie jego jest na ogół dobre. Nadmierna ak­tywność pcha go nieustannie do czynu i dzięki temu nieraz szkodzi sobie przepracowaniem i musi po­tem odpoczywać przez dłuższe okresy.

Ponieważ zawsze chce postawić na swoim — mimo wszelkie nie­sprzyjające okoliczności i czas nie­odpowiedni — dzięki temu, rzecz prosta, spotyka się często z rozcza­rowaniami. Skutkiem tego okazuje niecierpliwość, popada w gniew, irytację — co potem może odbić się na działaniu żołądka lub nerek, a również spowodować bóle głowy lub newralgię.


 

Kto urodził się dnia 13 Kwietnia

Aktywny, samodzielny, ugania się za rozrywkami — lecz może nie wyjść dobrze na tym.

 

horoskop dzienny baran 12 kwietnia do 15 kwietniaPragnie zawsze stać sam, od­dzielnie od innych i wszystko chce czynić na własną rękę — najczę­ściej dość pospiesznie, nie licząc się z konsekwencjami swych czynów.

Osoba z 13 kwietnia nie zwraca najmniejszej uwagi na doświadczenia i przejścia innych ludzi, ani też na ich nauki lub ra­dy, jakich mogliby mu udzielić. Wszystkiego sam musi dochodzić— pragnie bowiem zbierać nowe doświadczenia.

Bez żadnego wahania zabiera się do czynu. Musi on bowiem wyrazić się w życiu przez swą energię i ekspansję życiową. U ludzi nierozwiniętych jednakże ta nadmierna energia przeradza się w impulsywność, arogancję, władczość, a także i chęć osiągnięcia swych celów przy użyciu przemocy.

Gdy człowiek urodzony 13 kwietnia rozwinie się moralnie i umysłowo — wówczas chętnie walczy o prawa innych ludzi i podtrzymuje ich mo­ralnie. Czyni to jednak również w sposób całkiem swoisty, na własną rękę, nie licząc się z oto­czeniem, a nawet stosując metodę gwałtu…

Jest to człowiek wesoły, pragną­cy rozweselić swe otoczenie. Mimo jednakże swój charakter przyjemny jest na ogół człowiekiem dość nie­ostrożnym, zbytnio uganiającym się za rozrywkami. Nieraz traci on swój czas na próżno — na zajęcia, które nie przyniosą mu najmniejszej korzyści.

Odznacza się dużą zmysłowością i silnymi namiętnościami. Lubi to­warzystwo kobiet, a dzięki swej wrażliwości, czułości i kochliwości — staje się niewolnikiem miło­ści. Kobiety zazwyczaj wywierają wpływ duży na jego życie, no i na­turalnie sprowadzają nań przykro­ści niemałe.

To też dzięki miłości nieszczęśli­wej przechodzi niejednokrotnie wiel­kie udręki.

Przejścia życiowe i ciosy losu znosi dość cierpliwie. Nie odznacza się ani nadmiernymi ambicjami, ani też zbytnią siłą charakteru.


 

Kto urodził się dnia 14 Kwietnia

Układa doskonałe projekty, lecz wykonanie ich niech raczej powierza innym.

 

Odznacza się silnym charakterem i władczym usposobieniem. Jego niezależna i bardzo energiczna na­tura horoskop baranpragnie chodzić własnymi dro­gami i torować nowe ścieżki, prze­zwyciężając rutynę i konwenanse życiowe.

Z wiekiem staje się coraz bardziej intelektualnym, kieruje się tylko rozsądkiem, pragnie stać na czele i sprawować rządy. W dążeniu tym nie liczy się z przeszkodami — a czasami może się nawet posunąć do niesprawiedliwości i tyranii.

Zawsze jest zwolennikiem no­wych poglądów i nowych metod w pracy. Lubi dyskusję i stara się zawsze torować sobie odrębne włas­ne drogi myślowe. Zazwyczaj też wyprzedza myślowo swe otocze­nie — dążąc zawsze do postępu jak najdalej posuniętego.

Jest to groźny przeciwnik jako polemista.

Opozycję swą zwalcza namiętnie. Nigdy też nie zostaje pobity — gdy… nie chce uznać się za ta­kiego.

Okazuje wielkie poczucie godno­ści osobistej, a jego mocna wola pozwala mu na utrzymanie raz za­jęte! dobrej pozycji życiowej. Ma on do tego wrodzone zdolności.

Jego wady to zbytnia ognistość, niecierpliwość, niezastanawianie się w dążeniu do czynu — a także i brak dostatecznego doświadczenia. Zwłaszcza niechętnie odnosi się do wszelkiej pracy drobiazgowej i wy­kańczania szczegółów. Daleko lepiej potrafi obmyślać swe projekty i pla­ny — aniżeli je wykonywać.

Jest to charakter dość niespokoj­ny, o zamiłowaniach podróżniczych. Los jego często jest związany z ob­cymi krajami.

Nieraz jest tak władczy — że nie znosi po prostu żadnej opozycji, co bardzo mu utrudnia życie na stanowisku podrzędnym. To też zawsze dąży do zajęcia jak najwyż­szej pozycji życiowej. Nigdy nie cofa się przed wrogami.

Typ nierozwinięty — jest egoi­styczny i agresywny. Rozwinięty duchowo może stać się rzecznikiem ideałów i ich gorliwym obrońcą.

Co mu grozi. Że w końcu może się jednak rozbić o przeszkody ży­ciowe i utracić majątek.

 

Kto urodził się dnia 15 Kwietnia

Osoba z 15 Kwietnia może zostać wyniesiony ponad sferę swego pochodzenia.

 

horoskop baran 15 kwietnia znak zodiakuWyniesienie to osiągnie dzięki swej pracy i własnym zasługom — ale może ono również przypaść mu w udziale dzięki wpływom osób wysoko postawionych. W każdym razie urodzenie dzisiejsze przynosi ze sobą ewentualność wysunięcia się na widownię i osiągnięcia wy­różnienia.

Umysł osoby z 15 kwietnia jest niezwykle giętki i uzdolniony. Zdolności i pracowi­tość łączą się u niego z wielka ambicją, dzięki czemu może dokonać wielkich rzeczy.

Nieraz odznacza się swym geniu­szem twórczym i okazuje zdolności artystyczne. Kto urodził się 15 kwietnia, pragnie czynić odkrycia i obdarzać ludzkość nowymi pomysłami i ideami.

W uczuciach swych jest szlachet­ny, namiętny, otwarty. Potrafi być entuzjastycznym przyjacielem, od­dającym się całą duszą. Również namiętnie i z niezwykłą impulsywnością oddaje się miłości.

Małżeństwo jego jednakże nie za­powiada się zbyt pomyślnie — nie­raz bowiem zawiera je zbyt po­spiesznie — i później powstają z tego powodu nieporozumienia.

Jest to człowiek (15 Kwietnia) panujący nad in­nymi i z tego źródła czerpiący swą potęgę. Dzięki poparciu osób, wy­żej stojących może zrobić karierę.

Wady. Jego entuzjazm z jakim zabiera się do czynu może wyrodzić się w fanatyzm lub jaką nie­bezpieczną manię. Ma on bowiem najgłębsze przekonanie o sobie, że to właśnie on sam tylko potrafi wszystkiego dokonać jak najlepiej. Przekonanie to stanowi jego przy­rodzoną jakby właściwość — i żad­ne błędy ani pomyłki nie są w sta­nie wyleczyć go z tego.

Do czego powinien dążyć. Do rozwijania w sobie spokoju, rozwa­gi, umiarkowania i cierpliwości. Po­winien również starać się opano­wać swą niecierpliwość, drażliwość i kaprysy.

Na zdrowie jego wywierają wpływ bardzo dodatni gimnastyczne ćwi­czenia na otwartym powietrzu. Uni­kać zaś należy silniejszych pod­niet — zwłaszcza nadmiaru alko­holu — i tak bowiem dzięki ogni­stej naturze — z trudnością mu przychodzi opanować swe namięt­ności.

 

HOROSKOP DZIENNY BARAN – 12 KWIETNIA DO 15 KWIETNIA