Kto urodził się dnia 1 Kwietnia

Osoba z 1 Kwietnia – Dumny, władczy, pragnie przewodzić nad innymi.

 

Urodzony 1 Kwietnia okazuje niezwykłą energię i dużą ambicję. Dumny, odważny, wynio­sły — pragnie uznania ihoroskop dzienny baran urodzeni od 1 kwietnia do 6 kwietnia dąży do tego, aby zająć w życiu jak naj­wyższe stanowisko.

Jest to człowiek uposażony w zdol­ności, a natura jego jest towarzy­ska. Przywiązany do swego domo­wego ogniska — z serdecznością podtrzymuje swe stosunki rodzin­ne i nieraz nawet dumny jest ze swych krewnych.

Przeważnie osiąga jakieś stano­wisko wybitne. Urodziny dzisiejsze (1 Kwietnia) mogą nawet przynieść godności i za­szczyty zarówno w życiu społecz­nym jak i w państwowym. W in­nych jednak dziedzinach czeka ludzi dziś urodzonych mniejsze powodze­nie.

Dość ekscentryczni urodzeni 1 Kwietnia w sposobie prowadzenia swego życia — pragną wyłącznie chodzić własnymi dro­gami i zawsze starają się ich trzy­mać w życiu praktycznym. A jed­nak dzięki temu właśnie mogą wejść w kolizję z władzą rządzącą w kraju lub ze społeczeństwem, a nawet popaść w niebezpieczeń­stwo.

Czy tak się stanie, czy nie — w każdym razie człowiek urodzony 1 Kwietnia trzymając się zbyt uparcie własnej drogi — nie wyjdzie na tym dobrze.

Jego wady — to egoizm, gniew i nadmierna popędliwość. Kapryśny jest i zmienny w wysokim stopniu; nie łatwo też zapomina uraz do­znanych — chociaż rzadko tylko ma ochotę się mścić.

Raczej zginie, walcząc za swe ideały lub przyjaciela — aniżeli się cofnie o cal jeden. Tajemniczy, swych planów strzeże dość za­zdrośnie.

Ognisty, aktywny — naogół roz­wija w życiu dużą ekspansję.

Higiena osób z 1 kwietnia. Nie powinien używać pokarmów zbytnio ekscytujących i unikać nadmiaru narkotyków — lecz regularnie spożywać pokarmy odżywiające mózg i nerwy.

Czego się strzec winien. Niechaj nie dąży do tego, aby nieustannie być otoczonym przyjaciółmi, lecz raczej stara się wsłuchiwać w głos swej intuicji i swego sumienia, prze­bywając w samotności. Więcej na tym skorzysta, aniżeli na towarzy­stwie innych ludzi.


 

Kto urodził się dnia 2 Kwietnia

Dzięki własnym zasługom – może się wybić a nawet uzyskać sławę

 

Urodziny dzisiejsze (2 Kwietnia) oznaczają możliwości pomyślne w kierunku osiągnięcia kariery, a nawet wyniesienia do godności i sławy co będzie jednak nagrodą długotrwa­łych wysiłków całego życia.

Jest to bowiem urodzenie po­myślne. Prawda, że człowiek tak urodzony przechodzi doświadczenia najrozmaitsze już od najwcześniej­szych lat życia. Ma on jednak wiel­kie zdolności i obdarzony jest nie­zwykłą siłą ducha, która mu po­zwala zwalczać zwycięsko wszelkie przeciwności.

Jego życie, pełne pracy i walk uwieńczone zostanie powodzeniem i przy końcu życia, mimo wszelkich poprzedzających przykrości i cierpie­nia — liczyć może na uznanie — a nawet odznaczenia i zaszczyty.

Wielu ludzi wybitnych urodziło się 1 Kwietnia, a ich zdolności i talenta przejmują podziwem otoczenie.

Jednakże te właśnie niezwykłe wrodzone zdolności mogą na nich również ściągnąć przeróżne do­świadczenia i przejścia życiowe.

Wady. Agresywny, destrukcyjny, pożądliwy — wykazuje silną zmy­słowość. Projekty swe nieraz po­rzuca niespełnione — chociaż są doskonale obmyślane.

JAK WYCHOWYWAĆ DZIECKO – TAK URODZONE

Indywidualność takiego dziecka powinna być uznana przez star­szych i traktowana życzliwie i z tak­tem. We wszelkich pochwałach czy naganach — należy zachować umiar­kowanie.

Dziecko to potrzebuje uznania swych zasług — ale nigdy nie na­leży go pobudzać do pracy wyno­szeniem ponad inne dzieci. I tak bo­wiem okazuje skłonność do tego; aby zbyt wiele myśleć i mowie o sobie; przykłady innych dzieci na­leży mu podawać do naśladowania.


 

Kto urodził się dnia 3 Kwietnia

Ma usposobienie skłonne do rozmyślań głębokich.

 

horoskop dzienny baran Urodziny te dają połączenie har­monijne serca i głowy — t j. uczu­cia z mózgiem. Im więcej dąży człowiek urodzony w kierunku uszlachetnienia swych uczuć —tym wyższy poziom może osiągnąć.

Rozwija się bowiem wewnętrznie przez swe uczucia i dzięki nim może w końcu osiągnąć znaczną potęgę psychiczną.

Jest to człowiek słoneczny, prze­znaczony do kierowania innymi, wywierania na nich swego wpływu i poddawania otoczenia pod swą władzę.                                     .

Sił życiowych ma zapas niezwy­kły — nieraz też trwoni je marno­trawnie.

Urodzony 3 Kwietnia ma wrodzone zdolności do pano­wania nad umysłami innych ludzi i dzięki temu zajmuje przeważnie stanowiska kierownicze.

Ożywia go wielka ambicja i nie­ustanne pragnienie władzy—wobec czego stanowiska naczelne są dla niego odpowiedniejsze aniżeli pod­rzędne. Nieszczególny z niego pod­władny.

Wady. Mimo swe usposobienie filozoficzne i skłonność do rozmy­ślań głębokich — okazuje intensyw­ne pożądania i gorący temperament. Często też staje się niewolnikiem własnych popędów.

Lekkomyślny i łatwowierny — poddaje się wpływom swych na­miętności i dostaje się pod ich wła­dzę.

Co mu grozi. Może zostać pozba­wiony wolności lub zesłany. To niebezpieczeństwo jakie, mu zagra­ża w życiu — może się również przejawić jako rozstanie z bliskimi.

Życie, prowadzi dość dziwne. Nie wielu tylko posiada przyjaciół i naj­częściej nie są oni w stanie mu do­pomóc.

Zdrowie swe zachowuje do późnej starości.


 

Kto urodził się dnia 4 Kwietnia

Niechaj się strzeże zdrady i polega jedynie na sobie samym.

 

Nieustanny pęd wewnętrzny pcha go do czynu i działania. Nie zasta­nawiając się ani chwili nad tym, czy może muhoroskop dzienny baran od 1 kwietnia do 6 kwietnia się coś udać czy nie — zabiera się do czynu, zajmuje sta­nowiska jak najbardziej odpowie­dzialne — i tylko w rzadkich wy­padkach spotyka go niepowodzenie. Z przygód życiowych przeważnie wychodzi zwycięsko.

Dąży naprzód nieustannie — a przez swą aktywność zarówno fizyczną jak i myślową rozwija się wewnętrznie.

Jest to charakter nieskompliko­wany, naturalny, na ogół dość sym­patyczny, chociaż czasami potrafi być również i tyrański, władczy, a nawet brutalny.

Zawsze jednak jest otwartym i szczerym człowiekiem — ze stro­ny którego nie należy się obawiać ukrytych zamiarów lub podstępnych tendencyj.

Może okazać zdolności literackie. W ogóle wiedzie mu się w pracy umysłowej, a w życiu dąży do tego, aby się kierować głową i rozsąd­kiem.

Wady. Jego charakter bywa cza­sami chwiejny i słaby; okazuje rów­nież skłonność do mylenia się w swych sądach, ferowanych nie­raz zbyt pośpiesznie. Za bardzo wierzy ludziom — a zaufanie swe źle umieszcza.

To też często spotykają go za­wody zarówno co do charakteru innych ludzi jak i co do własnych zdolności.

Co mu grozi. Niepotrzebnie oka­zuje zbytnią pewność siebie. Zaufa­nie jego zostanie nadużyte i może zostać zdradzony.

Jego zaś przedsięwzięcia i speku­lacje mogą w końcu wziąć zupeł­nie inny obrót aniżeli przewidywał.

I dla tego też niechaj zachowa ostrożność jak największą — za­równo w swych przedsięwzięciach jak i współdziałaniu z innymi. Nie­chaj polega jedynie na sobie samym i dąży do poznania swych prawdzi­wych zdolności.

Jego najcharakterystyczniejszą ce­chą są wybitne zdolności organiza­cyjne.


 

Kto urodził się dnia 5 Kwietnia

Jest człowiekiem pracowitym i dobrym mówcą.

 

Bardzo żywy temperament pcha go nieustannie do czynu; jest bar­dzo przedsiębiorczy — dąży zaw­sze naprzód, co potęguje się z wie­kiem. Stopniowo też rozwija się w nim coraz większa samodzielność i opozycja w stosunku do auto­rytetów. Z trudem daje się opano­wać.

Jest to urodzony (5 Kwietnia) człowiek pu­bliczny, dobry mówca, o dużych zdolnościach przekonywania swych słuchaczy.

Umysł jego bystry, aktywny, nie­cierpliwy — obejmuje szerokie ho­ryzonty.

W metodach życiowych jest wo­jowniczy, przedsiębiorczy, zawzię­ty — a w słowach — zuchwały i nieraz lekkomyślny.

Temperament jego jest entuzja­styczny, łatwo wybuchający, o skłon­nościach do fanatyzmu.

Potężna siła wewnętrzna, jaka wypełnia jego wnętrze — pcha go nieustannie do czynu i daje mu również wiele nadziei na przy­szłość. Jednakże nieraz też okazuje dużo niecierpliwości i występuje opozycyjnie przeciwko swemu oto­czeniu i warunkom, wśród jakich się znajduje.

Mimo całej swej ognistej aktywności — okazuje zamiłowanie do życia wiejskiego — lubi przyrodę i studiuje jej prawa. Chętnie w spo­koju i samotności podziwia jej piękno.

Przywiązany do swej rodziny — charakter ma dość pracowity lecz nieustępliwy. Może mu się powieść w każdej dziedzinie nauk przyrodniczych — lecz swych zdolności w tym kie­runku zapewne nie będzie chciał wykorzystać dla zdobycia uznania.

Największe powodzenie czeka go w życiu na polu aktywności i przed­siębiorczości. Wiedzie mu się w wal­kach życiowych; często się zdarza, że zanim osiągnie połowę swego życia już zostaje wyniesiony na dobre stanowisko kierownicze pośród swych współczesnych i rówieś­ników.                          ‘

Gospodarny, oszczędny w życiu, dzięki swej intensywnej pracy, mo­że osiągnąć powodzenie.


 

Kto urodził się dnia 6 Kwietnia

Jest zwolennikiem nowych myśli i oryginalnych poglądów

 

horoskop dzienny baran Jest to człowiek subtelny i deli­katny, obdarzony dużymi zdolno­ściami artystycznymi, Lubi piękne otoczenie, zbytek i życie wystawne.

Dzięki swym niecodziennym zdol­nościom może osiągnąć w życiu wybitne rezultaty —o ile, natural­nie, starczy mu siły woli na roz­winięcie swych talentów i uzdol­nień.

Bowiem okazuje też silne zamiło­wanie do zbytku i komfortu, a za­miast pracy wytrwałej — woli uży­cie i przyjemności.

Jego dewizą życiową jest „zaw­sze naprzód”. Jest on pionierem i kierownikiem pośród innych ludzi, każda myśl nowa budzi natychmiast jego sympatię. Szybko przyswaja sobie nowe idee, dąży zawsze do postępu — w każdej dziedzinie — czy to w życiu praktycznym, czy też umysłowym lub w sztuce.

Najlepiej wiedzie mu się na polu pracy myślowej i teoretycznej, gdzie jego bystry, przenikliwy intelekt może znaleźć jak najlepsze zastoso­wanie. Karierę swą nieraz zawdzię­cza przypadkowi.

Może być doskonałym kupcem lub przemysłowcem, który zdoby­wa coraz większy majątek; przed­siębiorcą zdobywającym się na po­czynania samodzielne i niezwykłe. A może również wyróżnić się jako żeglarz, marynarz, podróżnik, od­krywca — i nawet nazwisko swe przekazać potomności.

Lubi dzieci. Interesuje się żywo przeżyciami psychicznymi i rozwo­jem duchowym.

Wady. Często jest egoistyczny, zmysłowy, zbyt popędliwy lub po­spieszny. Lubuje się w spekulacjach i hazardzie, a serce jego dąży do użycia, rozkoszy i bogactwa, które pragnąłby zdobyć dzięki szczęśli­wym spekulacjom, co mu się zresz­tą nieraz udaje.

Wszelako później nieraz może mu grozić niebezpieczeństwo utraty ma­jątku na skutek wybryków lub eks­trawagancji.

 

HOROSKOP DZIENNY BARAN

URODZENI OD 1 KWIETNIA DO 6 KWIETNIA