ZNAK ZODIAKU BLIŹNIĘTA – URODZENI OD 6 CZERWCA DO 13 CZERWCA

Kto urodził się dnia 6 czerwca

Bliźnięta z 6 czerwca – Wymowne, obrotne — skłonne są do krańcowości.

 

horoskop na dzisjaj bliźnięta urodzeni od 6 czerwca do 13 czerwcaOsoba urodzona 6 czerwca ma doskonałą pamięć. Cokolwiek usłyszy lub przeczyta — zachowu­je w pamięci i umie to odpowiednio zużytkować we właściwej porze.

Łatwo potrafi dostosowywać się do wszelkich okoliczności. Człowiek z 6 czerwca może być doskonałym ajentem lub kup­cem. Najchętniej zajmuje takie sta­nowisko, na którym może wykazać się ze swą zręcznością wymowy lub pióra, w przynoszeniu najśwież­szych wiadomości przy nauczaniu innych i t. p. Tak rodzi się 6 czerwca wielu wybitnych literatów, dziennikarzy, wydawców i artystów.

Jest to człowiek (bliźnięta – 6 czerwca) usposobiony po­kojowo i pragnie przyjść innym z pomocą, spełniając uczynki, które posłużą dla ogólnego dobra.

Zakres jego prac jest zazwyczaj dość szeroki — nieraz pragnąłby znajdować się w dwóch miejscach naraz.

Sposób zachowania się osoby z 6 czerwca jest ufny i przyjacielski — jak owczarek niemiecki – za chwilę może się zmienić i stać się zamkniętym w sobie, zwlekającym, oziębłym.

Zresztą przeważnie jest w do­brym nastroju i usposobionym jest przychylnie do innych ludzi.

Bliźnięta z 6 czerwca jest zmysłowy i może podlegać silnym wzruszeniom. Okazuje skłon­ność do krańcowości i przebierania miary.

Zazwyczaj tak się w życiu skła­da, że chociaż wiele pracuje — nie osiąga jednakże przez to wielkich korzyści.

Co grozi osobie urodzonej 6 czerwca? Że plany, jakie układa są niedostatecznie obmyśla­ne i nie będą się pomyślnie reali­zować. Może się również okazać, że prace jakie przedsiębierze — nie są celowe i dla tego też nie osiągnie dzięki nim powodzenia.

Czy to z powodu braku zdolności przewidywania, czy też ze Wzglę­du na okoliczności od niego nieza­leżne — w każdym razie może go spotkać niepowodzenie, a z jego projektów i zamiarów tylko nie­wiele dojdzie do skutku.


 

Kto urodził się dnia 7 czerwca

Niechaj nie rozprasza swych sil niepotrzebnie.

 

Zakres jego zainteresowań umy­słowych jest dość szeroki — przy­ciąga go nauka i sztuka, chętnie jednak prześlizguje się tylko po ich powierzchni, chociaż potrafi sobie nadać pozór rzeczoznawcy…

Ruchliwy, nieco niespokojny, jest to jednakże człowiek (znak zodiaku bliźnięta) zdolny, ener­giczny, władczy, nakazujący posłu­szeństwo.

Jest dość skryty — a przy tym interesuje się wszystkim co nie­jasne, niezwykle, ukryte, nieco­dzienne.

Potrafi kochać z całym oddaniem się i poświęcać się w miłości.

Może być doskonałym reprezen­tantem jakiejś firmy lub towarzy­stwa, dobrym agentem, pośredni­kiem, popularyzatorem. Może też zostać zdolnym uczonym lub do­brym kapłanem.

Jego bracia obierają nieraz karie­rę artystyczną.

Bliźnięta – 7 czerwca – Wady: Z moralnego punktu wi­dzenia jego charakter jest zbytnio poddającym się i zbyt ustępliwym.

Łatwo podpada pod wpływ po­chlebców i wówczas pozwala im sobą kierować.

Co mu grozi? Że siły swe będzie rozpraszać w wielu kierunkach, i nie osiągnie spodziewanych po­myślnych rezultatów. Grozi mu również skaleczenie.

Jest nie zawsze praktycznym — a jego nierealne projekty nie mogą mu przynieść — rzecz prosta — korzyści.

Jak wychować dziecko bliźnięta uro­dzone 7 czerwca?

Należy mu zaszczepiać skłonność do prostolinijności, w postępowaniu i przyzwyczajać do tego, aby nie ulegało podszeptom próżności. Przede wszystkim należy dążyć do rozwinięcia w takim dziecku jasne­go uświadomienia, do czego okazu­je duże zdolności.

Choroby. Człowiek dnia tego uro­dzony jest nerwowy i drażliwy. Łatwo może się przemęczyć i prze­pracować, a, wówczas podlega sta­nom zamieszania i konfuzji, co od­bija się ujemnie na jego zdrowiu.


 

Kto urodził się dnia 8 czerwca

Potrafi utorować sobie drogę w życiu.

 

Charakter jego jest nieco kobie­cy, o naturze podwójnej, zmiennej. Obrotność, zdolność dostosowywa­nia się, horoskop na dzis bliznietaruchliwość umysłu i zręcz­ność fizyczna — to jego najcharakterystyczniejsze cechy.

Jest to człowiek (bliźnięta zodiak) pracowity, a je­go umysł jest aktywny, subtelny, bystry, szybko pojmujący i… chy­try.

Nadmiar energii intelektualnej ja­ka go wypełnia — musi znaleźć so­bie ujście w życiu. Ożywia go prag­nienie rozmaitości i antypatia do powtarzania tych samych rzeczy — dzięki czemu, gdy osiągnie odpo­wiedni rozwój — może osiągnąć wspaniałe rezultaty w nauce do­świadczalnej, literaturze lub sztuce.

Potrafi utorować sobie własną drogę w życiu i osiągnąć swe cele, nakazując innym szacunek. Odzna­cza się swymi zdolnościami finan­sowymi i handlowymi, a w tym kierunku może osiągnąć powodze­nie.

Możność działania, okazywania swej przedsiębiorczości oraz prze­jawiania swej indywidualności w czynie zawsze sprawia mu przy­jemność i daje zadowolenie.

Niewątpliwie jest to człowiek po­żyteczny i przyjemny — a jego misją jest uczynienie życia bardziej przyjemnym i interesującym zarów­no dla siebie samego jak i dla dru­gich.

Czego się strzec powinien człowiek urodzony 8 czerwca?

Łatwo ulega przemęczeniu z po­wodu swej wrażliwej intelektualnej natury, a także i nadmiernej gorli­wości i przejmowania się wykony­waną pracą.

Dziecko dziś urodzone jest wraż­liwe i delikatne; należy z nim po­stępować łagodnie.

Później, gdy dorośnie, staje się taki człowiek dość samowolnym, pozostając jednakże ustępliwym i dostosowującym się do warunków.


 

Kto urodził się dnia 9 czerwca

Niechaj się przygotuje na zmienne koleje losu.

 

Wyróżnia się swym pożądaniem wiedzy, miewa oryginalne pomysły i idee, a bywa również gorącym zwolennikiem sztuk pięknych i lite­ratury.

W ogóle jego zdolności umysłowe są duże, zarówno w kierunku czy­sto naukowym jak i we wszystkim, co dotyczy komunikacji, handlu, prawa.

Dzięki zdolnościom dyplomatycz­nym — zręcznie przeprowadza w życiu swe projekty.

Osoby urodzonej 9 czerwca poczynania zyskują często pewną popularność, gdyż jest to człowiek posiadający usposobienie społeczne i humanitarne.

Okazuje zamiłowanie do podró­żowania, zajmuje się wieloma rze­czami naraz — natomiast praca sy­stematyczna i wytrwała mniej go pociąga.

Podobnie jak podlega zmianom w swym zawodzie i skłonnoś­ciach — również jego stan posia­dania i warunki materialne podle­gają wahaniom. To też w życiu przechodzi od niedostatku do bo­gactwa, a potem znowu dają mu się we znaki materialne braki.

Straty i zyski, porażki życiowe i triumfy — zmieniają się kolejno i tworzą w całości życie dość nie­spokojne.

Mimo tych wszystkich zmian — naj­częściej tak się ułoży w życiu, że w końcu osiągnie dobrą sytuację, na której będzie się cieszyć pew­nym uznaniem i powodzeniem.

Wady najgłówniejsze urodzin 9 czerwca (horoskop na dziś) — to uleganie złudzeniom i wytworom własnej fantazji, oraz brak umiejętności przewidywania, co w rezultacie daje straty mate­rialne.

Co mu grozi? Może być w życiu narażonym na niebezpieczeństwa tajne, które trudno naprzód określić. Dzięki zmianom majątkowym, o ja­kich mówiliśmy uprzednio – może być narażony na nieoczekiwaną biedę.

Kobieta dziś urodzona — nie zawsze cieszy się dobrym zdrowiem życie nieraz przynosi jej ewentualność dwóch małżonków przeważnie jedno niezbyt szczęśliwe.


 

Kto urodził się dnia 10 czerwca

Może sic wybić dzięki swym zdolnościom handlowym.

 

zodiakalny zegarJest to człowiek (horoskop na dzisiaj bliźnięta) towarzyski, dą­żący do tego, aby sformułować i wyrazić swe poglądy a także wpłynąć na otoczenie. Dzięki temu gorzej się czuje w samotności, pragnął by przeto mieć zawsze ko­goś koło siebie.

Chciałby aby jego przyjaciele i krewni dzielili jego zainteresowa­nia — ale wewnętrzny niepokój jaki go wypełnia daje się nieraz we zna­ki.

Nieraz przeżywa okresy depresji i przygnębienia, to znowu uszczę­śliwiony, radosny — pragnąłby świat cały wypełnić swym szczę­ściem.

Lubi uznanie (Horoskop na dziś bliźnięta) i chciałby zostać ocenionym wedle wartości — ale specjalnie jest mu milem gdy go ktoś chwali za jego intelekt.

Jest to bowiem człowiek istotnie mądry, wyróżniający się swą by­strością i zdolnością pojmowania.

Ma on dobrą pamięć i łatwo uczy się wszystkiego.

Dzięki wielkiej obrotności, wszech­stronnym zdolnościom i wymo­wie — potrafi zrobić karierę w każdym zawodzie. Zwłaszcza zdol­nym jest do handlu i to we wszyst­kich jego odmianach.

Zawód swój osoba z 10 czerwca jednakże często zmienia, gdyż jest niezdecydowa­ny i chwiejny.

Wadą jego jest, iż wykazuje cza­sami zbyt mało wiary w siebie, co może mu zaszkodzić. Często inaczej postępuje aniżeli myśli — jest skry­ty i chytry.

Jest to natura dość zmysłowa, o pewnych upodobaniach w kie­runku religijnym lub mistycznym.

Wierzy w sny i wizje, interesuje się życiem duchowym — a w ogóle zaciekawia go wszystko, co jest niezwykle i dziwaczne.

Lubi badania naukowe i nieraz prowadzi współprace z uczonymi. Urodziny dzisiejsze (Horoskop na dziś bliźnięta) dają przyjaźń osób wpływowych.

Życie jego wypełnia praca i wy­siłki, uwieńczone zazwyczaj rezul­tatami pomyślnymi. Mimo iż cze­kają go w życiu zadania dość nie­miłe do wypełnienia — przyczyni się jednak swą pracą do dobra ogó­łu i osiągnie uznanie.

Czego się strzec winien. Aby je­go zamiłowanie do rzeczy dziwacz­nych i niezwykłych nie zaprowa­dziło go na tory niebezpieczne.


 

Kto urodził się dnia 11 czerwca

Lubi hazard i ugania sic za szczęściem.

 

Ma ambitne dążenia, lubi podró­że, a chociaż jest dość zamknięty w sobie — gotów jest zawsze do obrony swych interesów.

Jest to jakby siła hamowana, powstrzymywana, zawsze jednak gotowa do natychmiastowego prze­jawiania się w życiu.

Jest to człowiek poszukujący przygód, wykazujący zamiłowania sportowe. Nie stroni od hazardu i lubi uganiać się za szczęściem w przedsięwzięciach ryzykownych.

Usposobienie osoby z 11 czerwca nie bardzo jest społeczne — woli trzymać się w odosobnieniu od innych… Wynajdu­je sobie różne rozrywki i przyjem­ności w sposób całkiem swoisty — nieraz dość oryginalne i niezwykłe.

Horoskop na dziś bliźnięta – Wady. Jest nieostrożny i nie zwraca uwagi zbytniej na to, co robią inni. Mimo aktywność, jaka go ożywia — brak mu nieraz ini­cjatywy.

Co mu grozi. Przede wszystkim grozi mu zależność życiowa od in­nych, z której nie będzie się mógł łatwo uwolnić. Poza tym — jest nie­dbały i dzięki temu opuści niewyzyskane doskonałe okazje życiowe.

Małżeństwa zawiera często dwa, a jedno z nich niezbyt jest szczę­śliwe.

Dzieci najczęściej posiada, ale jedno z nich może być dlań źródłem przykrości i czekają go z nim nie­porozumienia.

Dziecko urodzone 11 czerwca — powin­no być traktowane delikatnie i życzliwie; wówczas jego zdolności będą się rozwijać pomyślnie, a cha­rakter da się zmodyfikować odpo­wiednio.

Zbytnia surowość i szorstkie po­stępowanie mogą tylko spotęgować wady takiego dziecka, a kary cie­lesne więcej szkodzą jego rozwojo­wi, aniżeli przynoszą korzyści.


 

Kto urodził się dnia 12 czerwca

Zdolnym jest do miłości głębokiej.

 

 

Uprzejmy, grzeczny, uprzedzają­cy jest dość ustępliwy i odczuwa potrzebę czułości; łatwo się przy­wiązuje.bliznieta 6 czerwca

Natura osoby z 12 czerwca jest dość szlachetna i potrafi ująć sobie swe otoczenie. Przede wszystkim ceni spokój i zgo­dę. Usposobienie jego jest serdecz­ne; jest zdolnym do miłości głębo­kiej.

W małżeństwie szuka przede wszystkim sympatii intelektualnej i pokrewieństwa ducha, nie zwraca­jąc wielkiej uwagi na różnice wie­ku i warunki materialne, o ile może w nim osiągnąć pełną ocenę swej wartości psychicznej i podtrzyma­nie moralne.

Najszczęśliwsze związki bliźnięta z 12 czerwca tworzą z osobami urodzonymi w czasie od  22 września do 23 październi­ka i od 21 stycznia do 19 lutego.

Inteligentny, wrażliwy — dużo czasu poświęca na dociekania umy­słowe lub badania teoretyczne. Dzięki swym zdolnościom literackim może osiągnąć uznanie.

Interesuje się silnie wszystkim co nowe, ale to zainteresowanie równie szybko przemija jak i powstaje. To co go pochłania intelektu­alnie jednego dnia — na drugi — może już dlań nieraz nie istnieć…

Lubi piękno przyrody i jest zwo­lennikiem sztuki, zwłaszcza muzyki, śpiewu, poezji; czas swój chętnie im poświęca.

Jest to człowiek miły i uprzejmy w zachowaniu się względem in­nych. We współdziałaniu z innymi przede wszystkim ceni spokój i zgo­dę.

Nerwowy, drażliwy — lubi zmia­ny miejsca pobytu i chętnie podró­żuje.

Co mu grozi. Że może łatwo stać się ofiarą swej próżności i podpadnie pod wpływ pochlebców.

Choroby. Ewentualne niedoma­gania, związane z dzisiejszymi uro­dzinami to brak oddechu, astma, cierpienia płuc lub rozstroje nerwo­we. U osób ciemnowłosych te cier­pienia występują silniej, aniżeli u blondynów.

Kto urodził się 12 czerwca — tego czeka w życiu powodzenie jak również szczęście rodzinne.


 

Kto urodził się dnia 13 czerwca

Miewa doskonale pomysły i z powodzeniem realizuje swe projekty.

 

Dana idea, która go na razie zaj­muje — wydaje mu się jedynie słuszną — i chce koniecznie prze­konać o tym swe otoczenie.

Jest to człowiek dość ambitny i ma on pewne dążenia w związku z działalnością publiczna, w zakre­sie polityki miejscowej lub też pra­cy społecznej.

Umysł jego, chociaż bardzo ruch­liwy i zmienny — jednocześnie jest pozytywny i silny.

Nierzadko tak się składa, że czło­wiek urodzony 13 czerwca jest najbar­dziej wykształconym ze wszystkich członków swej rodziny.

Wykazuje on skłonności do zaj­mowania się literaturą, sztuką lub nauką. Jego zawód zazwyczaj jest z tym związany.

Wiedzie mu się w związku z korespondencją, wydawnictwami, książkami, pismami i pracą lite­racką o charakterze tymczasowym, jak małe książki, broszury, gazety, publikacje i t. p.

Powodzenie może osiągnąć rów­nież w związku z przesyłkami pocztą i wszelkimi środkami trans­portu.

Zajmuje się wiele troskami i spra­wami innych ludzi i okazuje się nie­raz pomocnym do granic swych możliwości.

Gdy przejmie się czymś silnie — wówczas mało zwraca uwagi na sprawy materialne, gdyż w ogóle jest dość bezinteresowny.

To też stratami finansowymi nie przejmuje się, a jego wynalazczy umysł pozwala mu zawsze odkryć jakieś nowe źródło zarobku.

Kto urodził się 13 czerwca (horoskop na dziś bliźnięta) — w każ­dej potrzebie umie sobie poradzić i znajdzie sobie pomoc. Wiedzie mu się we współpracy z innymi

Wadą jego jest, że niepotrzebnie sam się dręczy analizując nieustan­nie swe przeżycia i stany psychiczne.

 

HOROSKOP NA DZIŚ BLIŹNIĘTA

URODZENI OD 6 CZERWCA DO 13 CZERWCA