BLIŹNIĘTA – URODZENI 29 MAJA DO 5 CZERWCA

Kto urodził się dnia 29 Maja

Urodzeni 29 Maja – Życie domowe nie układa się zbyt przyjemnie. Niechaj szuka pociechy w nauce, sztuce lub literaturze.

 

Urodzeni 29 maja do 5 czerwca, horoskop bliźniętaLubi polowania, podróże, wszel­kie przygody i rozrywki. Jego zdol­ności umysłowe są wybitne, a za­interesowania wszechstronne.

Urodzeni 29 maja to ludzie subtelni, którzy miłują literaturę i sztukę. Jedno­cześnie wykazują też i zdolności praktyczne — zwłaszcza w kierun­ku handlowym i mogą być dosko­nałym pośrednikiem, kupcem, finan­sistą. Wykazują również zdolności w kierunku wojskowym.

Czujny, bystry, okazuje zmien­ność usposobienia, która może prze­rodzić się w gniewliwość lub drażliwość, albo też niepokój nerwowy.

Potrafi być wiernym i dobrym przyjacielem, ma dużo zdrowego rozsądku i wrodzonej szlachetności, w miłości zaś jest bardzo przywią­zany.

Dzięki doświadczeniom życiowym rozwija się stopniowo — a jego charakter powoli się krystalizuje. Dzięki życiu religijnemu lub też za­interesowaniom filozoficznym po­woli opanowuje swa nerwowość, staje się cierpliwy, samo opanowany, przywiązany do życia rodzin­nego i spełniający chętnie swe obo­wiązki.

Urodzeni 29 maja w małżeństwie nie są zbyt szczęśliwi — dokuczają im bo­wiem nieporozumienia, a nawet kłótnie.

Choroby, jakie ewentualnie mogą przynieść dzisiejsze urodziny, to cierpienia płuc, krwi, nerwowość i dolegliwość rąk.

Co mu grozi. Jest zbyt pewny siebie i z tego powodu wywołuje nieporozumienia i spory, a nawet może ściągnąć na siebie katastrofę życiową.

Kobieta dziś urodzona — jest ła­dna, uczuciowa, szlachetna — ale nieraz zaniedbuje swe obowiązki domowe. Interesują ją sztuki piękne, zwłaszcza muzyka i malarstwo a także i życie publiczne.


 

Urodzeni 30 Maja

Wierzy w siebie, dąży do władzy i potrafi rozwiązywać trudne zagadnienia.

 

Urodzeni 30 maja to osoby niezależne, dą­żące do wolności — o charakterze dość sympatycznym.

Wiara w siebie, poczucie własnej godności i pełnia świadomości włas­nych sił — to jego najwybitniejsze cechy charakteru.

Ma on dobre intencje — ale nie­raz jest zbyt rozproszony.

Wszystko co dotyczy życia umy­słowego żywo go interesuje; dąży do rozwoju, wszechstronnego wy­kształcenia i wysubtelnienia przez nieustanną aktywność myślową.

Umysł jego jest obdarzony wła­ściwościami specjalnymi. Potrafi on zajmować się takimi rzeczami, ja­kie niecierpliwią innych. Ma zdol­ności do układania i rozwiązywania szarad, rebusów, rozstrzygania za­gadkowych problemów, odkrywania tajemnic itp.

Bardzo wszechstronny w swych zainteresowaniach — robi kilka rze­czy naraz — nieraz też zawód jego jest podwójny. Ta podwójność w ży­ciu człowieka urodzonego dzisiaj odgrywa dość dużą role i nieraz spotykają go przeżycia podwójnego rodzaju.

Kobieta urodzona dzisiaj nieraz ma dwóch mężów lub też przeżywa kilka dłuższych związków.

Kto urodził się dzisiaj wyróżnia się swą szeroką wiedzą, wpływami i autorytetem. Jego stanowisko ży­ciowe zazwyczaj ustala się w po­łowie życia — i jest to zazwyczaj jakaś dobra pozycja.

Umysł jego wykazuje specjalne uzdolnienie do panowania nad inny­mi. Czeka go ewentualność małżeń­stwa z cudzoziemka.

Na ogół wiedzie im się w życiu.

Urodzeni 30 maja – Wady. Chętnie pozuje, jest dum­ny, samowolny i zaniedbuje swe obowiązki.

Co mu grozi. Ugania się za sen­sacją, co ściągnie na niego poważne przykrości życiowe.


 

Kto urodził się dnia 31 Maja

Jest miłosierny i poświęca się dla innych, Niechaj unika niepokojów.

 

Urodzeni 31 maja dążą do opanowania samego siebie i przezwyciężenia swych wad.

Przyjazny, sympatyczny — pra­gnie przyjść z pomocą potrzebują­cym, wspomaga chorych i upośle­dzonych.horoskop dzienny bliźnieta

Wysoce uzdolniony — posiada wzniosłe ideały i chętnie poświęca własne swe korzyści na ofiarę swym ideałom.

Odznacza się swym dobrym uspo­sobieniem: jest szlachetny, pomoc­ny, miłosierny, natchniony, dobrze życzący swym bliźnim.

Jego zdolności krytyczne i po­równawcze są rozwinięte niezwykle silnie. Wykazuje również uzdolnie­nie w kierunku medycyny.

Urodzeni 31 maja to osoby obdarzone nie­zwykłą energią, a ich kariera ży­ciowa szybko postępuje naprzód.

Wiedzie im się w życiu, a jego przedsięwzięcia i poczynania uwień­czą skutki pomyślne.

Zwłaszcza w związku z współ­działaniem z innymi może osiągnąć powodzenie. Może osiągnąć również wyniesienie dzięki dobremu małżeń­stwu.

Choroby. Urodzeni 31 maja mają niezbyt silny organizm.

Jest on zawsze bardzo czynny i z tego powodu może ulec niebez­pieczeństwu przepracowania i przemęczenia, a z tego może się później rozwinąć choroba piersiowa.

Powinien unikać niepotrzebnych podrażnień i niepokojów — inaczej ogarnie go silna nerwowość, która może go potem doprowadzić do ogólnego osłabienia i wyczerpania.


 

Kto urodził się dnia 1 Czerwca

Jest bystry i pragnie władzy; czekają go podróże dalekie.

 

Okazuje (bliźnięta – znak zodiaku) duże zdolności w kierunku finansowym.

Zachowanie się jego jest przyja­zne i uprzejme, a umysł wykazuje predyspozycję do rządzenia i kiero­wania innymi ludźmi.

Jest to człowiek bardzo ambitny, który czyni wysiłki w celu zajęcia jakiegoś stanowiska wybitnego. Je­go charakter jest całkiem swoisty, oryginalny — jaki niełatwo jest na­leżycie zrozumieć.

Doskonały obserwator — posiada dużo wrodzonej bystrości, właści­wej ludziom zajmującym w świecie stanowiska kierownicze.

Jego (bliźnięta) zdolności przewidywania są silnie rozwinięte. Ma doskonałe kon­cepcje i jego idee o tym, co powinno być dokonane — są słuszne, ale nie zawsze wciela w czyn to, co głosi.

Niespokojny, pożąda zmian i stąd życie osiadłe i stałe na jednym miej­scu mniej posiada dlań powabu, ani­żeli zmiany miejsca pobytu i po­dróże.

Urodziny dzisiejsze przynoszą też zazwyczaj ewentualność dalekich podróży zagranicznych, które mają nieraz związek z przyjaciółmi. Mo­że zdarzyć się, że człowiek uro­dzony dzisiaj opuszcza swą ojczy­znę i odbywa wędrówki dalekie, niezadowolony z tego, co go otacza.

A jednak — grozi mu (bliźnięta), że ugania­jąc się za fortuną nieznaną — opu­ści niewykorzystane okazje praw­dziwego szczęścia.

Wady. Nieraz podlega złudze­niom i okazuje pewną chwiejność pod względem zasad moralnych. To samo stosuje się również i do jego życia religijnego. Jest też dość zmysłowym i skłonnym do eksce­sów w kierunku zaspakajania swych pożądań.

Powinien dążyć do przezwycię­żenia swej chwiejności i niezdecy­dowania, które zwłaszcza w drugiej połowie życia silniej da mu się od­czuwać, a także powinien się sta­rać opanować swe drapieżne in­stynkty.

Okazuje dużo przywiązania do swej rodziny — a szczęście jego życiowe związane jest zazwyczaj z życiem rodzinnym.


 

Kto urodził się dnia 2 Czerwca

Jest doskonałym polemistą — niechaj się jednak strzeże powierzchowności.

 

horoskopyOdznacza się swa inteligencją. Pragnie on wszystko ująć przy po­mocy myśli, rozumuje i wyjaśnia bardzo wymownie, wykazując zdol­ności krasomówcze i umiejętność w dowodzeniu.

Ten znak zodiaku to doskonały polemista. Po­siada również i zdolności satyrycz­ne i zręcznie potrafi bronić swego zdania, argumentując z wielkim sar­kazmem i dowcipem.

Prawdę powiedziawszy — nieraz też zbytnio pewnym jest swej mą­drości — wydaje mu się bowiem, że zawsze tylko on ma słuszność i że wie wszystko!

Każdą rzeczą się interesuje i na wszystkim zna się po trochu — ale też najczęściej niczym nie zajmie się gruntownie…

Na jakiś czas daje mu zadowole­nie to nieustanne zmienianie przed­miotów zainteresowania, potem jed­nakże napastuje go rozczarowanie.

Skłonnym jest do częstego zmie­niania swego zdania. Nieraz też wa­ha się pomiędzy dwoma wręcz prze­ciwnymi poglądami. Ta podwójność często występuje w jego życiu a na­wet i kobiety dzisiaj urodzone nie­raz przeżywają dwa małżeństwa lub też kilka dłuższych związków.

Jednakże trzeba wyjaśnić, że mi­mo całej zmiennośći psychiki czło­wieka urodzonego 2 czerwca — uczucia jego są prawe i stałe — jest to bo­wiem człowiek szlachetny. Pełen nadziei, żyje więcej myślami aniżeli zmysłami i układa sobie ciągle pro­jekty na przyszłość.

Lubi też eksperymentować i oka­zuje zdolności do mechaniki.

Bliźnięta – Co mu grozi? Przede wszystkim grozi mu utrata osób ukochanych lub rozejście się z nimi.

Wskutek okoliczności nie dają­cych się przewidzieć — ominą go rozmaite pomyślne okazje życiowe.

Dzięki swej lekkomyślności — może się narazić na przykrości i straty.

Obrotny, intelektualny, pełen tem­peramentu, dobry mówca — jest jednocześnie nieufnym i wahającym się.

Może osiągnąć pewne uznanie społeczne dzięki swej działalności filantropijnej.


 

Kto urodził się dnia 3 Czerwca

Lubi zmieniać miejsce pobytu i zawód.

 

Bystry, wielomówny, ruchliwy lubi podróże, zmiany miejsca pobytu i w ogóle wykazuje pewne skłonności do prowadzenia życia koczowniczego.

Władczy, niespokojny, aktywny, pełen energii — okazuje zdolności dyplomatyczne i potrafi umiejętnie kierować różnymi zawikłanymi ży­ciowymi sprawami, w których się świetnie orientuje dzięki swej prze­nikliwości.

Nieraz okazuje pewna dumę ro­dową — chociaż na ogól chętnie się poświęca dla innych, a dzięki swej wrażliwości i dużej uczucio­wości — może łatwo zostać wy­wiedziony w pole.

Ale trzeba również zaznaczyć, że jego charakter wykazuje pewną podwójność — raz jest serdeczny, przyjacielski i wywierający wpływ przyciągający na innych — to zno­wu jest obojętny, oziębły, kapry­śny.

Zawód dlań najlepszy związany z prącą umysłową, drukarstwem, dziennikarstwem, nauczaniem lub podróżami. Okazuje również nie­zwykłą zręczność w pracach ręcz­nych i zdolności artystyczne.

Wady tego znaku zodiaku: Jest nieco mściwy, skry­ty, drażliwy i zbyt łatwo się unosi. Lubi jałowe dyskusje i spory bez­przedmiotowe.

Wady te przejawiają się silniej u bliźniąt urodzonych w ciągu dnia.

Należy jednakże podkreślić, iż jego zdolności umysłowe są nie­zwykłe, i może on dzięki wykształ­ceniu i kulturze rozwinąć się bar­dzo wysoko, do czego, zresztą pcha go pęd wewnętrzny.

Co mu grozi?

Współpraca i związki z innymi okażą się dlań dość niebezpieczne.

Z powodu nieustalonych dosta­tecznie celów życiowych, zbytniej zmienności, czy to wewnętrznej, czy też spowodowanej przez wy­darzenia życiowe — może się w końcu okazać, iż nie dopnie swych zamiarów. W takim wypadku jego życie, bezpożyteczne zarówno dla niego samego jak i dla innych ~- upływa mu zazwyczaj w zabawach i rozrywkach.


 

Kto urodził się dnia 4 Czerwca

Ma głowę otwartą — lecz okazuje brak skrupułów.

 

Potrafi doskonale argumentować i dowodzić — a dzięki temu wywie­ra wpływ dość znaczny na swe otoczenie.urodzeni 29 maja do 5 czerwca

W ogóle ten znak zodiaku z dnia 4 czerwca to człowiek o głowie otwartej, specjalnie uzdolniony w kierunku filozoficznym. Umysł jego niezwykle bystry i subtelny — nie pozbawiony jest również i chytrości.

Interesują go zawsze rzeczy naj­nowsze i najbardziej postępowe — a gdy coś utraciło swój posmak no­wości — przestaje go interesować; szuka on wówczas nowych dzie­dzin dla swej ekspansji umysłowej.

Dzięki swym wybitnym zdolnoś­ciom dostosowywania się do wa­runków i potrzeb życiowych — ła­two może osiągnąć wyniesienie. Trzeba jednakże dodać, że nie lubi wszelkiej pracy zbyt jednostajnej i monotonnej, która by nie dawała dostatecznego pola do popisu jego zdolnościom intelektualnym.

Dzięki swemu przyjemnemu cha­rakterowi — jest dość lubianym przez otoczenie.

Dużo korzysta w swych podró­żach — zarówno umysłowo jak i materialnie.

Bliźnięta – Wady: Usposobienie jego jest je­dnak dość dysharmonijne. Waha się, wątpi i często podlega złudze­niom — z czym walczyć powinien.

Pragnie bardzo zrobić majątek i nie przebiera w środkach, jakie mogą go do tego doprowadzić.

Co mu grozi?

Chociaż jest bardzo ostrożnym i dba o siebie zarówno jak i o swe interesy — może zarówno zostać oszukanym przez innych, jak też i zawieść się na swych własnych zdolnościach.

Czego się strzec winien?

Z powodu braku skrupułów, jaki okazuje ubiegając się za korzyścia­mi materialnymi — może popaść w niebezpieczne sytuacje życiowe.

Dziecko bliźnięta urodzone 4 czerwca — powin­no być kierowane wpływem miło­ści. Gdyby jej wychowawcy nie odczuwali — niechaj mimo wszyst­ko unikają postępowania szorstkie­go. Na dziecko dziś urodzone naj­łatwiej bowiem oddziaływać przez jego myśli i rozwój umysłowych zdolności. Jego umysł jest bowiem bardzo rozwinięty, pojemny i łatwo wszytko pojmuje.


 

Kto urodził się dnia 5 Czerwca

Albo będzie jednostka wybitna — albo pechowcem.

 

Charakter jego jest bardzo obrot­ny a usposobienie ekscentryczne. Wynalazczy, bystry — wyróżnia się swymi zdolnościami umysłowy­mi.

Inteligentny, aktywny, o uspo­sobieniu niespokojnym, samowol­nym — łatwo wywołuje nieporozu­mienia.

Jest o człowiek (bliźnięta – znak zodiaku), który może być albo jednostką wybitną — albo też mniej niż przeciętną.

Albo odznaczy się niezwykle dzięki swym studiom, pracy umy­słowej i dzięki swej wiedzy wszech­stronnej — albo też będzie prowa­dzić życie bezładne, pełne zamie­szania i chaosu.

Zabiera się do wielu rzeczy na­raz i często więcej zaczyna, aniżeli może doprowadzić do pomyślnego zakończenia. Nieraz też zdarza się iż rozpoczęta praca przestaje go interesować i wówczas porzuca ją i zabiera się bez skrupułów do in­nej roboty.

Tak urodzone bliźnięta odgrywają często pewną rolę w życiu politycz­nym, artystycznym, dziennikar­skim — jako wynalazcy lub literaci.

Wady urodzin 5 czerwca — to nieszczerość, a człowiek tak uro­dzony nieraz mija się z prawdą. Czyni to zresztą najczęściej pod wpływem swej wyobraźni, która nie pozwala mu dostrzec rzeczy takimi jak są naprawdę, lecz uka­zuje wszystko w różowym świetle jego pragnień.

Miewa on pomysły chaotyczne a jego plany i projekty nie mają dość siły i wskutek tego nie uwień­czy ich powodzenie.

Wykazuje też pewną podwójność charakteru — inny jest w słowach a inny w uczynkach.

Choroby jakie przywiązane są do urodzin dzisiejszych — to pewna ewentualność cierpień płucnych, czemu można przeciwdziałać przez ćwiczenia oddechowe i gimnasty­kę, co wywiera w ogóle wielce do­broczynny wpływ na zdrowie osób urodzonych 5 czerwca.

Trzeba również dążyć do spoko­ju i harmonii — gdyż zamieszanie i niepokój psychiczny ujemnie od­bija się na stanie zdrowia i w końcu może się przejawiać jako choro­ba organizmu.

 

HOROSKOP BLIŹNIĘTA – URODZENI 29 MAJA DO 5 CZERWCA