HOROSKOP BLIŹNIĘTA – URODZENI OD 21 MAJA DO 28 MAJA

Horoskop Bliźnięta – Kto urodził się dnia 21 Maja

Znajdzie w życiu protektorów i przyjaciół życzliwych – Horoskop Bliźnięta

 

Horoskop BliźniętaJest to człowiek przedsiębiorczy, wyróżniający się swym oryginal­nym umysłem. Jako Bliźnięta jest tak uzdolnio­ny, że prawie w każdym kierun­ku może w życiu liczyć na powo­dzenie.

Może być dobrym pracownikiem umysłowym, teoretykiem, myślicie­lem uczonym, wynalazcą, mówcą.

Mózg jego pracuje w harmonii ze zdolnościami wykonawczymi rąk, a dzięki swym artystycznym zdol­nościom może być doskonałym pra­cownikiem na polu sztuki stoso­wanej.

Wesoły, o miłym usposobieniu, towarzyski — przywiązany jest do życia materialnego.

Jego przyjaciele — to ludzie bar­dzo aktywni, popierają go w życiu i nieraz lwią część swego powo­dzenia ma im do zawdzięczenia.

Ma on również protektorów wśród osób wyżej postawionych, a wpływ tej protekcji dość dużo obejmuje i w skutkach swych może się okazać w życiu wielce dobro­czynny.

Wady. Z powodu zbyt negatyw­nego i nerwowego usposobienia, jakie posiada — może podlegać ujemnym wpływom otoczenia i zo­stać wciągnięty w złe towarzy­stwo.

Horoskop Bliźnięta – Jak wychować dziecko dziś uro­dzone?

Potrzebuje ono przede wszyst­kim jak najbardziej troskliwej i sta­rannej edukacji oraz troski o roz­winięcie jego charakteru.

Pozostawione samemu sobie — bez odpowiedniego wykształcenia — nie rozwija się i pozostaje silnie zmysłowy i uganiając się za uży­ciem.

Tacy mężczyźni gdy dorosną — mówią zbyt dużo i zbyt głośno, zachowują się nieodpowiednio i nie cieszą się dobrą sławą. Kobiety znowu — nierozwinięte i nieopano­wane — nerwowe są i niespokojne.

Ale za to gdy otrzymają odpo­wiednie wykształcenie i wychowa­nie — obie płcie wykazują dużą subtelność i dobry smak.

Na ogół charakter osoby urodzo­nej dzisiaj jest dość dodatni, a życie rodzinne zapowiada się nieźle.


 

Kto urodził się dnia 22 Maja

Jest odważnym, przedsiębiorczym i utalentowanym człowiekiem.

 

Inteligentny, pełen energii — w walkach życiowych osiąga zwy­cięstwo dzięki swej wyższości in­telektualnej nad przeciwnikami.

Wykazuje duże zdolności do kon­centrowania się na swej pracy. Od­ważny i przedsiębiorczy — pragnie własną pracą i wysiłkiem całego życia wybić się na stanowisko za­szczytne i przezwyciężyć wszelkie przeciwieństwa, jakie spotyka na drodze (Horoskop Bliźnięta) prowadzącej do tego celu.

Bardzo praktyczny — doskonale orientuje się w interesach. Mimo wszystko jednakże może być nara­żony na niepowodzenia w związ­ku z własnością nieruchoma.

Nieraz też bywa obdarzony nie­zwykłymi zdolnościami lub nawet talentem w jakimś kierunku. Może na przykład lubować się w odkry­waniu tajemnic przyrody; poczynić jakieś specjalne wynalazki w za­kresie naukowym — ewentualnie w dziedzinie elektryczności, optyki lub chemii. Odznacza się też swymi niezwykłymi zdolnościami zarówno w kierunku literackim jak i arty­stycznym. Ale jego zdolności mogą również znaleźć doskonałe zastosowanie i w kierunku czysto filozo­ficznym.

Ponieważ potrafi bardzo zręcznie odkrywać cudze tajemnice —mógł­by zostać doskonałym detektywem, sędzią śledczym lub prawnikiem.

Horoskop Bliźnięta – Co mu grozi?

Że może zakończyć swe życie przedtem, aniżeli zado­woli swe najwyższe ambicje i osią­gnie ostateczny cel swych pragnień.

Do czego powinna dążyć osoba spod znaku bliźniąt? Po­winien starać się o jednolitość i har­monię swego charakteru. Zdarza się bowiem, że jego natura wyka­zuje pewną podwójność — inny jest w słowach, a inny w czynach. Ta podwójność przejawia się coraz sil­niej z wiekiem, łącznie z drażliwością i niepokojem wewnętrznym.

Jest to człowiek wymowny, umie­jący niezwykle zręcznie bronić swych poglądów. W zawodzie swym zazwyczaj udaje mu się osiągnąć dobre stanowisko. Może też osiąg­nąć powodzenie w zakresie woj­skowości.


 

Kto urodził się dnia 23 Maja

Interesuje się sztuką a nieraz okazuje zdolności poetyckie lub muzyczne.

 

Jest to człowiek bardzo bystry, obrotny, zręczny, zwłaszcza w wy­padkach nieprzewidzianych trudno­ści.horoskop dzienny

Trzeba dodać, że jest (Horoskop Bliźnięta) bardzo wrażliwy na wpływ innych ludzi i liczy się z ich zdaniem.

Jego wyobraźnia jest rozwinięta dość silnie i okazuje zamiłowanie do wszystkiego co niezwykłe i fanta­styczne.

Smak jego jest bardzo subtelny. Ukochał wszystko co piękne, a jego zachowanie się i tryb życia noszą często na sobie pewne piętno arty­styczne.

Nieraz też okazuje istotnie zdol­ności w kierunku artystycznym, mu­zycznym, śpiewu itd. Doskonale zna się na sztuce, a w dziedzinie poezji lub muzyki może się nawet wznieść wysoko.

Czego się strzec winien – (Horoskop Bliźnięta)?

Chociaż jest bardzo utalentowa­ny, nieraz zachowuje się w życiu zbyt biernie i za mato myśli o roz­winięciu swych wrodzonych talen­tów i przejawieniu ich w czynach.

Trzeba jednakże stwierdzić, że w życiu czeka go dość dużo szczę­ścia, chociaż koleje jego losu za­zwyczaj podlegają zmianom najróż­norodniejszym.

Niewątpliwie potrafi on sobie uto­rować drogę w życiu i osiągnąć do­bre stanowisko, związane z pewną odpowiedzialnością.

Jest to bowiem (Horoskop Bliźnięta) silny charakter — i to silny pod wszystkimi względa­mi — zarówno psychicznie jak i fi­zycznie.

Dobry mówca — potrafi być zręcznym dyplomatą, a gdy swą działalność skieruje w stronę życia politycznego — może osiągnąć do­skonałe rezultaty i zwyciężać swych przeciwników przy wyborach.

Gdy tylko będzie mógł w życiu osiągnąć odpowiedni rozwój umy­słowy i duchowy — może wówczas zostać jednostką wybitną, twórcą lub organizatorem społecznym, któ­rego wpływ będą odczuwać szersze warstwy ludności.


 

Horoskop Bliźnięta – Kto urodził się 24 Maja

Żyje na rozstajnych drogach, nie wiedząc którą ma wybrać.

 

Jest to człowiek dowcipny, inteligentny, miewa doskonałe pomysły, a dzięki swemu zamiłowaniu do pracy umysłowej nieraz zdobywa dużą wiedzę i mądrość.

Kto urodził się 24 Maja (Horoskop Bliźnięta) myśli bar­dzo dużo i więcej żyje swymi my­ślami aniżeli uczuciami i pierwsze odgrywają w jego życiu większą rolę.

Przez całe swe życie dąży do tego, aby się rozwijać, poznać sa­mego siebie i analizować swe wra­żenia i uczucia. Pragnie on opanować swe uczucia i rozwinąć silną wolę.

A mimo to — jest jednak dość chwiejny i waha się pomiędzy uf­nością i wiarą, a sceptycyzmem. Rzadko przebywa w jednym miej­scu przez czas dłuższy i chętnie zmienia miejsce swego pobytu. Nie­raz pragnąłby nawet być w dwóch miejscach naraz.

Nie odznacza się wielka wytrwa­łością i konsekwencja: zanim zakoń­czy jakąś sprawę i doprowadzi coś do skutku — już zabiera się znowu do czegoś zupełnie innego, a to z po­wodu swego niezdecydowania.

Jego niepokój nerwowy, i chęć czynienia kilku rzeczy naraz potę­guje się z wiekiem.

Horoskop Bliźnięta – Wady. Jest niezdecydowany, zaw­sze „siedzi na dwóch stołkach” i nie zawsze potrafi się skoncentrować i pracować wydajnie i z korzyścią dla siebie.

Najczęściej nie wie co ma wy­brać, bo w życiu nieustannie stają przed nim, otwierają się nieustannie dwie drogi, dwa sposoby postępo­wania, podwójne możliwości i prze­życia podwójnego rodzaju. Pocią­gają go też jednocześnie rozmaitego rodzaju zainteresowania i rozmaite rodzaje studiów.

Nerwowy, niespokojny, drażliwy — łatwo się unosi a wskutek roz­proszenia jakie okazuje — trudno mu się koncentrować.

Gdy rozwinie się wyżej moralnie, może osiągnąć wielką mądrość. Lecz człowiek stojący na niskim szcze­blu drabiny moralnej — ceni przede wszystkim tylko swój mózg i nie wierzy w nic poza materialnymi wydarzeniami codziennego życia.


 

Kto urodził się dnia 25 Maja

Usposobienie jego jest społeczne; ma uczynnych przyjaciół.

 

znak zodiakuWspaniałomyślny, sympatyczny — odznacza się zdrowym rozsądkiem i trafnością swych spostrzeżeń.

Gościnny, uprzejmy — troszczy się o wygodny i rozrywki swych gości. Wywiera wpływ przyciąga­jący na innych, a w życiu nie za­braknie mu przyjaciół i zwolenni­ków.

Posiada wielką wyobraźnię, ale przy swych zdolnościach niezwy­kłych może okazywać też usposo­bienie kapryśne lub fantastyczne. Może też przejawiać pewien talent w jakimś określonym kierunku. (Horoskop Bliźnięta)

Intelekt osoby urodzonej 25 Maja (Horoskop Bliźnięta) jest bardzo aktywny i ostry: niezwykle trafnie obser­wuje wydarzenia i ludzi, a sądy jego są przeważnie słuszne.

Dzięki swym specjalnym zdolno­ściom zarówno analitycznym jak i praktycznym człowiek urodzony 25 Maja mógłby zostać doskona­łym detektywem, sędzia śledczym, prawnikiem.

Usposobienie jego jest przyjazne i szlachetne — lubi pracę społecz­ną. Może zająć z czasem stanowi­sko odpowiedzialne, na którym bę­dzie Się cieszył zaufaniem ogólnym.

Dzięki własnym swym wysiłkom może osiągnąć wyniesienie zawo­dowe w zakresie swej pracy za­równo jak i w zakresie swego spo­łecznego środowiska.

Nieraz zdarza się, że ma ważne zadania do spełnienia w życiu — i stopniowo wznosi się na jakąś dobrą pozycję życiową, zajmując dobre stanowisko lub sprawując ja­kiś ważniejszy urząd.

Urodziny 25 Maja (Horoskop Bliźnięta) nieraz dają tendencję do dwóch małżeństw — zwłaszcza u kobiet.

Taki człowiek jest lojalny i wierny w stosunku do swych przyjaciół, lecz usposobienie jego jest zmienne.

Zręcznie dostosowujący się do warunków i otoczenia — szybko podnosi się z wszelkich upadków i klęsk życiowych i toruje sobie nowe drogi w życiu.

Poszukuje wytrwale prawdy — a przy tym zawsze widzi dwie stro­ny każdego zagadnienia — i ta kontrastowość i podwójność jego cha­rakteru nieraz się zaznacza w życiu.

Umysł jego niezwykle ruchliwy — zawsze jest czynny. Zapytany w ja­kiejś sprawie — może dać zawsze na to kilka odpowiedzi.


 

Horoskop Bliźnięta – Kto urodził się 26 Maja

Lubi w życiu ryzykować. Inny jest w swych myślach a inny w czynach.

 

Zręczny jest bardzo w wyra­żaniu swych myśli, czy w słowie, czy w piśmie i okazuje zdolności artystyczne i literackie.

Nieco wyniosły i egoistyczny — jest dobrym pracownikiem umysło­wym; potrafi zwłaszcza dobrze ro­zumować i dowodzić słuszności swego zdania.

W sporach jest zacięty i nie­ustępliwy. Wykazuje w ogóle dość wojowniczą naturę — jest też za­zdrosny. Nie cofa się w życiu przed ryzykiem i hazardem.

Jest to człowiek wszechstronnie uzdolniony o naturze podwójnej. Inne jest jego wnętrze — a inaczej postępuje na zewnątrz.

Nastroje jego zmieniają się nie­ustannie. Urodzony 26 Maja (Horoskop Bliźnięta) gdy jest dobrze usposo­biony — wówczas jest doskonałym pracownikiem i chętnie przychodzi z pomocą innym.

Pod wpływem zaś złych nastro­jów — jest bezwładny i obojętny.

Na ogół trzeba stwierdzić, że w ży­ciu dość mu się wiedzie, a jego wszechstronne zainteresowania i pro­jekty realizują się pomyślnie.

Przy tym interesy swe prowadzi umiejętnie i systematycznie, rów­nież w swych zajęciach i pracy umysłowej jest staranny i meto­dyczny. Zwraca uwagę na swe za­chowanie, wygląd zewnętrzny i troszczy się o ubranie.

Osoba z 26 Maja (Horoskop Bliźnięta) może liczyć na powodzenie i ka­rierę w wojskowości. Jego bracia mogą osiągnąć dobre stanowiska.

Czyni on odważne wysiłki w celu zdobycia bogactwa i osiągnięcia do­brego stanowiska.

Co mu grozi. Czeka go jednak opozycja wrogów, która będzie mu w tym przeszkadzać dość silnie i nic można powiedzieć na pewno, czy mu się uda zwalczyć swych prze­ciwników.

Życie jego zależne jest od ry­zyka.


 

Kto urodził się dnia 27 Maja

Inteligentny, wrażliwy — lubi zwierzęta i ma zdolności handlowe.

 

Jest to człowiek o silnie rozwinię­tym poczuciu sprawiedliwości i dość dużych zainteresowaniach nauko­wych, horoskopyskłonny do badań i studiów. Zwłaszcza w kierunku prawniczym zarówno jak i filozoficznym lub teo­logicznym może okazać uzdolnienie specjalne. Odznacza się również du­żym zmysłem krytycznym.

Cechuje go zdrowy rozsadek, pra­gnienie zdobycia wiedzy, trafne zda­nie i bezpartyjny pogląd na sprawy społeczne zarówno jak i pewna ten­dencja do serdecznego i eleganckie­go zachowania się. To ostatnie jest jednak raczej tylko pozorem — gdyż w gruncie rzeczy człowiek w dniu 27 Maja (Horoskop Bliźnięta) urodzony ma naturę oziębłą i obojętną.

Jest dumny, nie chce podlegać innym, a w obronie swej niezależ­ności gotów na wszystko. W bie­dzie — czuje się bardzo nieszczę­śliwy.

Gdy człowiek urodzony 27 Maja (Horoskop Bliźnięta) jest członkiem jakiejś gminy religijnej — okazuje w jej sprawach dużą gorliwość.

Wrażliwy jest i zamknięty w so­bie — stąd też trudno go poznać — a z powodu tego mogą powstawać nieraz w jego życiu nieporozumie­nia.

Interesuje się sprawami domo­wymi, zwłaszcza wzrusza go los zwierząt domowych, do których łatwo się przywiązuje.

W życiu czekają go różne przej­ścia, zmiany i wahania się losu — z góry na dół — dopóki nie nauczy się panować nad sobą i w ten spo­sób nie będzie w stanie zapanować nad warunkami życiowymi.

Na ogół w pracy zawodowej może osiągnąć powodzenie — o ile tylko uda mu się przezwyciężyć tenden­cję do niepokoju, drażliwości, krańcowości — potęgującą się z wie­kiem. Wówczas może swe obo­wiązki spełniać ku ogólnemu zado­woleniu.

Ma zdolności do handlu i może zostać dobrym kupcem. Czeka go dość długie życie i ewentualność zdobycia majątku.

Może nawet stać się słynny — ale mimo to trudno mu będzie być popularnym.


 

Kto urodził się 28 Maja

Jest usposobiony pokojowo i chciałby dookoła siebie widzieć harmonie i zgodę.

 

znak zodiakuJest to człowiek o usposobieniu szlachetnym, dążący do tego, aby być zadowolonym z życia i osiągnąć w nim pełnię szczęścia.

W zachowaniu się swym jest uprzejmy, ujmujący, delikatny — na ogół budzi do siebie sympatię.

Zachowanie się osoby z 28 Maja (Horoskop Bliźnięta) jest grzecz­ne, a nieraz nawet pełne wdzięku. Lubi ubierać się elegancko.

Odznacza się dobrą pamięcią; lubi rozmyślać i zastanawiać się w spo­koju. Jednakże wyobraźnia jego nie jest bynajmniej zbytnio rozwinięta. Na ogół okazuje pewne zaintere­sowania literackie zarówno jak i na­ukowe. Udziela chętnie rad swemu otoczeniu i mocno jest przekonany o ich słuszności.

Osoba z 28 Maja (Horoskop Bliźnięta) to zwolennik wszelkiego piękna i sztuki, pragnący dookoła siebie widzieć tylko harmonię i zgo­dę.

Skoro nauczy się czynić dobry użytek ze swych zdolności. Wów­czas może osiągnąć wysoki poziom rozwoju zarówno pod względem umysłowym jak i duchowym.

Czeka go małżeństwo z miłości, w którym będzie się czuć szczęśli­wy. Lubi też swatać swych zna­jomych.

Zarówno we współdziałaniu jak i w małżeństwie osoba z 28 Maja (Horoskop Bliźnięta) najlepiej harmoni­zuje z ludźmi urodzonymi od dnia 21 stycznia do dnia 20 lutego oraz od dnia 22 września do dnia 22 paź­dziernika.

Kobieta urodzona tego dnia — wyróżnia się swymi umysłowymi zdolnościami, dążeniem do postępu, szerszego ujęcia, niezależnością. Mo­gą się przed nią otworzyć rozmaite możliwości kariery zawodowej.

Z wiekiem staje się coraz bardziej władcza, ale też nerwowa i niespo­kojna, z tendencją do popadania w krańcowość.

Czekać ją może w życiu ewen­tualność dwóch małżeństw lub dłuż­szych związków.

 

HOROSKOP BLIŹNIĘTA