HOROSKOP BLIŹNIĘTA – URODZENI OD 14 CZERWCA DO 20 CZERWCA

Kto urodził się dnia 14 czerwca

Urodzeni 14 Czerwca – Wesoły, kapryśny, nerwowy — miłym jest w kompanii.

 

horoskop na dzis bliznieta urodzeni 14 czerwcaW jego życiu przyjaźń odgrywa wielką rolę: zazwyczaj posiada oddanych przyjaciół.

Jego usposobienie jest społeczne a natura jowialna. Wprawdzie uga­nia się nieraz za rozrywkami i przy­jemnościami, ale nie jest egoistą. Najszczęśliwszy się czuje w weso­łej kompanii.

Dąży do rozwoju i wysubtelnienia, a jego usposobienie jest niezwykle wrażliwe. Dzięki wielkiej nerwo­wości i podwójnej naturze psy­chicznej cierpi na okresy depresji, stany trwogi lub przybicia.

Kobiety dzięki tym właściwoś­ciom psychicznym stają się nieopanowane, nerwowe, a nawet mogą popaść w histerię. Mężczyznom w przypadkach cięższych grozi neura­stenia.

Urodzeni 14 czerwca — mają na­turę szlachetną, co przejawia się w słowach i czynach.

Potrafi niezwykle skutecznie prze­konywać innych o słuszności swe­go zdania.

Lubi wprawdzie rozkazywać — ale nie wykazuje przy tym ani za­rozumiałości, ani tyranii. Zawsze jednak ma skłonność do krańcowości i dziwactw.

Niechaj się strzeże urojonych nie­bezpieczeństw i chorób wyimagi­nowanych, co przy jego niezwykłej wrażliwości, przejmowaniu się i sil­nej wyobraźni — może mu zawsze grozić. Martwi się wówczas i drę­czy niepotrzebnie — wreszcie oka­zuje się, że wszystkie jego trage­die — były tylko jego własnym urojeniem!

Silnie podlega wpływowi żony (lub męża). Lubi hazard życiowy i nie stroni od gry.

Miłość przynosi mu jednak roz­czarowania, a największe troski i przykrości życiowe czekają go w związku z przedstawicielami płci odmiennej.

Na ogół można stwierdzić, że jest to człowiek sympatyczny, który w życiu będzie zbierać rezultaty swej pracy i wysiłków.


 

Urodzeni 15 Czerwca

Może się zawieść na swych przyjaciołach.

 

Urodzony 15 czerwca to zwolennik ideałów, pionier postępu ludzkości.

Natura jego jest pracowita i zam­knięta w sobie. Jego szczęście po­lega na rozwoju wewnętrznym i umysłowym.

Ma doskonalą pamięć i jest żywą skarbnicą wiadomości, jakich zbie­rał w swym życiu i podczas stu­diów. Chętnie się uczy, lubi studio­wać i przychodzi mu to z łatwo­ścią; pożąda wiedzy, a jego zainte­resowania są wszechstronne, cho­ciaż dość zmienne.

Odpowiednio do swego żywego i wielostronnego temperamentu — poświęca się nieraz kilku zawodom jednocześnie. Zdarza się również, że zawód swój zmienia i to dość często jak na bliźnięta przystało.

Najlepszą karierę zrobi jako pra­cownik umysłowy — ewentualnie dziennikarz.

Może być również doskonałym handlowcem, urzędnikiem, prawni­kiem, nauczycielem, sekretarzem, tłumaczem, agentem, pośrednikiem.

Ma wielu przyjaciół, którzy jed­nakże rzadko kiedy są szczerzy i naprawdę mu oddani. To też cze­kają go z nimi nieporozumienia, dzięki którym może być narażonym na straty materialne.

Wrogowie — chociaż niezbyt licz­ni — okażą natomiast wielką wy­trwałość i zaciętość i potrafią mu zaszkodzić.

Nieraz okazuje się, że w przed­stawicielach płci odmiennej rów­nież ma wrogów. Jednakże ich zło­śliwości i oszczerstwa nie mogą mu zaszkodzić na stałe i spowodować jakieś większe zmiany ujemne.

Kobietę dziś urodzoną czeka ewen­tualność dwóch małżeństw lub dłuż­szych związków.


 

Kto urodził się dnia 16 czerwca

Wymowny, dowcipny, lubi wydawać rozkazy i panować nad innymi

 

Uczucia z intelektem łączą się w jego naturze w jedną harmonijną całość. Posiada dużą intuicje, wy­różnia się horoskop dzienny urodzeni w czerwcuswym darem obserwacji a gdy się rozwinie odpowiednio — może stać się prawdziwie natchnio­nym człowiekiem.

Wielki dar wymowy łączy się z chęcią mówienia jak najwięcej.

Jest niezwykle wrażliwym na opinię. Inteligentny, bystry, dowcip­ny, impulsywny — lubi wydawać rozkazy i skłonnym jest do pano­wania nad innymi.

Urodzeni 16 czerwca są ambitni — wszystkie swe wy­siłki życiowe kierują na to, aby osiągnąć dobre stanowisko.

Wielki zwolennik sztuki — nie rzadko sam przejawia zdolności ar­tystyczne w jakimś kierunku. Prze­jawia również zdolności w związ­ku z literaturą oraz przemawianiem publicznym.

Horoskop na dziś bliźnięta – Wady. Jest zbyt gadatliwy i chy­try. Ma charakter kłótliwy i skłon­nym jest do wywoływania sporów.

Jest to natura samowolna i za­cięta, niewiele tylko sympatii od­czuwająca względem innych osób. Nieustępliwy, zazdrosny, mściwy — wskutek tych cech charakteru ścią­ga na siebie niebezpieczeństwa ży­ciowe.

Urodzeni dzisiaj – Co im grozi? Odczuwają wielki niepokój wewnętrzny, co doprowa­dza ich nieraz do drażliwości i ner­wowości. O ile nie będą panować nad swym charakterem — mogą się stać niezdecydowani, chwiej­ni, niepewni i powierzchow­ni.

Do czego powinien dążyć? Do rozwinięcia w sobie zdolności kon­centracji myślowej, o ile pragnie zostać naprawdę mądrym człowie­kiem.

Dziecko bliźnięta urodzone 16 czerwca — należy wychowywać starannie, gdyż jego charakter w młodości jest miękki i poddający się —i wskutek tego może zostać odpowiednio ukształ­towany.


 

Urodzeni 17 Czerwca

Chciałby wiedzieć o wszystkim i wszystkiego doświadczyć.

 

Nie potrafi być jednostronnym i dąży zawsze do osiągnięcia wy­kształcenia ogólnego. Niezwykle po­jętny i wrażliwy — posiada dużą zdolność dostosowywania się do ludzi i warunków życiowych.

Pragnie on wszystko zobaczyć, wszystkiego doświadczyć i dowie­dzieć się o wszystkim. Wiadomo­ści zebrane potrafi w życiu umie­jętnie wykorzystać.

Ale trudno mu znaleźć taki po­gląd lub taką teorię, która by mogła go zadowolić na stałe. Ciągle na­chodzą nań zwątpienia, a myśli jego dążą raz w tym kierunku — to zno­wu w innym…

Zanim zakończył jedną sprawę — już zainteresuje się czymś zupełnie innym, dzięki czemu staje się nie­spokojnym, nerwowym i narzeka na „brak czasu“.

Urodzeni 17 czerwca to osoby dwuznaczne, nieraz inni w słowach, a inni w czynach, o naturze podwójnej, ulegającej częstym zmianom.

W sądach swych o innych za­równo jak i w swej pracy umysło­wej wykazuje często pewną po­wierzchowność. Zawsze bliźnięta chcą być na wysokości zadania, w każdych warunkach i we wszelkich okolicz­nościach życiowych.

A jednak warunki życiowe i oto­czenie wywierają nań wpływ silny i nieraz nie może on dać sobie rady w walkach życiowych.

Usposobienie jego może być nieco melancholijne, ale mimo to jest on człowiekiem sympatycznym. Naj­częściej okazuje jakieś zdolności ar­tystyczne zarówno jak i dyploma­tyczne.

Zręcznym jest bardzo w naślado­waniu innych i pragnąłby na wszyst­kich wywrzeć jak najlepsze wra­żenie.

W miłości nie oczekuje go wiele szczęścia.

Typ nierozwinięty jest chytry, pretensjonalny, domagając się po­mocy i podtrzymania od swego oto­czenia. Dla takiego egoisty najważ­niejszą rzeczą jest jego własne szczęście, zadowolenie i komfort.


 

Kto urodził się dnia 18 czerwca

Stara sic wszystkim przypodobać i olśnić ich swą mądrością, komfortem

 

urodzeni 14 czerwca do 20 czerwcaSkrzętnie zbiera swe doświad­czenia życiowe a rezultatami swych obserwacyj i wniosków chętnie dzieli się z innymi.

Myśli swe potrafi wyrażać bar­dzo zręcznie i umie im nadać ładną formę. Bardzo troszczy się o opinię, stara się pozyskać uznanie swego otoczenia i chciałby się wszystkim przypodobać.

Chętnie bardzo przemawia na róż­ne tematy i debatuje nad różno­rodnymi zagadnieniami, a jego by­stra i żywa inteligencja znajduje w tym wówczas swe ujście. Potrafi umiejętnie przedstawiać własne po­glądy, oświetlając je przy tym jak najbardziej różowo — jednakże Przedtem pragnął by poznać rów­nież zdanie swego otoczenia.

Nie lubi obcować z ludźmi nierozwiniętymi, niewykształconymi, lub małomównymi. Zadaje się z ni­mi w wypadkach wyjątkowych i chyba tylko po to, aby ich olśnić swą mądrością.

Chętnie opowiada dowcipy i wy­śmiewa się z innych, a jego zdol­ności humorystyczne są dość duże.

Urodzeni 18 czerwca charakter mają nieraz chwiej­ny i zmienny — ale przy całej swej zmienności — zawsze cechuje ich umiłowanie wolności. Pragną bowiem zawsze działać na własną rękę i wedle własnego zdania — ale nieraz brak im koniecznego do­świadczenia i dostatecznej wiedzy.

Wady jego (Bliźnięta – znak zodiaku) to zbytnia chwiejność, a gdy jest nierozwinięty dostatecz­nie — przejawia wówczas zbytnią gadatliwość. W słowach takiego gaduły trudno jest wówczas doszu­kać się treści i sensu. Typ nieuświa­domiony moralnie — może nawet stać się oszukańczym, a poglądy swe wówczas zmienia odpowiednio do korzyści materialnych.

Choroby jakie grożą — to dolegliwości płuc, cierpienia ner­wowe i choroby krwi.

We wszelkich okazjach życio­wych daje sobie umiejętnie radę i przygotowany jest na wszelkie niespodzianki życiowe. W każdej chwili gotów jest do obrony swych interesów.


 

Kto urodził się dnia 19 czerwca

Skoro opanuje swa nerwowość — osiągnie w życiu doskonale rezultaty.

 

Usposobienie jego jest szczere i otwarte, a umysł uzdolniony nie­zwykle. Okazuje wszechstronne zainteresowania i ma szerokie poglą­dy; jest to w ogóle człowiek utalen­towany.

Wprawdzie żyje dużo wzrusze­niami a w kierunku materialistycznym okazuje duże zainteresowania, ale jego życie myślowe jest rozwi­nięte wybitnie.

Okazuje przy tym pewne zamiło­wanie do życia wiejskiego i rolnic­twa; jest zwolennikiem przyrody i chętnie podziwia jej piękno.

Bardzo wrażliwy, pracowity — potrafi umiejętnie zastosować swe zdolności w życiu praktycznym i wykorzystać je w pracy wytrwa­łej — dzięki czemu rozwijają się one i potęgują.

Jego (Bliźnięta) wytrwale wysiłki zapewnią mu w końcu powodzenie.

Odznacza się swym trafnym po­glądem na rzeczy i zdrowym roz­sądkiem, a jego duże zdolności w kierunku czysto abstrakcyjnym i filozoficznym mogą z niego stwo­rzyć wybitnego uczonego.

Do czego powinien dążyć? Dla jego szczęścia i wygody życiowej potrzebnym jest niezbędnie, aby od­zwyczaił się od swej nerwowości i oduczył od wpadania w stany roz­stroju psychicznego i zamieszania — do czego nieraz wykazuje skołnności.

Powinien zawsze dążyć do pano­wania nad swymi myślami — za­miast być ich niewolnikiem, uno­szonym bezsilnie w różnych kierun­kach. Dopiero bowiem wówczas, gdy stanie się panem swego życia myślowego — będzie mógł osiągnąć pełnię swego rozwoju i wykorzy­stać odpowiednio swe wybitne zdol­ności.

Urodzeni 19 czerwca mają organizm dość mocny i zdrowy.

Chociaż koleje jego losu zazwy­czaj są zmienne — czeka go w ży­ciu powodzenie, liczna rodzina i od­dani przyjaciele.


 

Kto urodził się dnia 20 czerwca

Zdecydowany, zręczny, aktywny — lubi jednak marzyć i bujać po obłokach.

 

Jest to natura podwójna nie­spokojna i nerwowa — ale człowiek urodzony 20 czerwca zawsze jest znak zodiakuuzdolnionym, pragnie rozwijać się umy­słowo, zbierać wiedze i dążyć do wysubtelnienia.

Chociaż jego charakter jest dość niestały — umysł jest jednakże nad­zwyczaj aktywny, zajęty bez przer­wy pracą myślową, projektami, ukła­daniem planów etc.

Zmienia często przedmiot swych zainteresowań — a w związku z tym jego zawód również ulega waha­niom. Obrotny, zmienny — szuka szczęścia po świecie — ale nie zaw­sze je znajduje… Nieraz okazuje się że w gruncie rzeczy jest to marzy­ciel, który potrafi swymi myślami bujać po obłokach…

Dość impulsywny — potrafi być również zdecydowanym i wład­czym. Jest obdarzony rozmaitymi zdolnościami a nawet i talentami, a chociaż jego usposobienie okazuje nieraz skłonności pozytywne, dążą­ce do autorytetu i dominowania nad innymi — władzę swą potrafi spra­wować w sposób uprzejmy, nie obrażający podwładnych.

Bliźnięta – Wady. Jest niezdecydowany i chęt­nie idzie za cudzymi projektami i myślami, na skutek czego podpada pod wpływ otoczenia.

Jego usposobienie nerwowe, nie­spokojne, nieraz skręca na bezdroża pesymizmu. To też zdarza się, że z powodu braku wytrwałości i wia­ry w siebie — porzuca różne swe zamiary i projekty niespełnione.

Mimo wszystko trzeba jednak skonstatować, że odznacza się pew­ną silą woli oraz poczuciem god­ności własnej — ewentualnie dumy rodowej.

Jest pracowitym z natury i dąży do tego, aby zająć stanowisko od­powiedzialne — ale na nim nie zaw­sze umie utrzymać się na stałe.

 

HOROSKOP NA DZISIAJ BLIŹNIĘTA

URODZENI OD 14 CZERWCA DO 20 CZERWCA